Köhler und Rapp GmbH / Sebrathweg 20 / 44149 Dortmund